• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Piątek 22 stycznia 2021,
imieniny: Anastazji

« strona główna

Zespół Interdyscyplinarny

Od kilkunastu lat zaczyna przebijać się do świadomości społecznej problem przemocy w rodzinie. Początkowo problem ten był marginalizowany i przemilczany. Stopniowo jednak zaczęto podejmować różne działania mające na celu łagodzenie skutków społecznych tego zjawiska. Próbą podjęcia celowych, zamierzonych oraz jednolitych działań na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie w Polsce jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ). Ustawa ta została uchwalona „ w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie”. W ten sposób zrobiony został pierwszy krok ku podniesieniu świadomości społecznej w zakresie zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie. Nadano działaniom z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ramy prawne, podnoszące tym samym rangę zadań realizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe. Pomimo tego, iż przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do zdiagnozowania, to zdaniem specjalistów rozmiary i szkodliwość zjawisk związanych z przemocą w rodzinie wskazują, że jest to jeden ze szczególnie ważnych problemów społecznych w Polsce. Wymaga on podjęcia szerokiego, dobrze zorganizowanego i zaplanowanego na wiele lat programu przeciwdziałania, którego realizacja powinna przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa życia codziennego.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2021 jest realizacją Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005r. Nr. 180, poz. 1493) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którą do zadań własnych należy opracowywanie programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program jest skierowany nie tylko do różnego rodzaju służb społecznych, instytucji czy organizacji pozarządowych, ale także do lokalnej społeczności Gminy Recz oraz do wszystkich tych, którzy na co dzień są świadkami przemocy, doznają przemocy lub też ją stosują. Program ten ma także charakter profilaktyczny i edukacyjny. Ma on zmienić wiele funkcjonujących w naszej świadomości mitów i stereotypów na temat przemocy w rodzinie. Szczególnie tych mitów i stereotypów, które służą jako argument do stosowania przemocy lub też do jej usprawiedliwiania, ukrywania maskowania i bagatelizowania, np. „przemoc  w rodzinie to jej prywatna sprawa i nikt nie powinien się wtrącać”, „przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego”, „przemoc ma miejsce tylko wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiary”, „jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasłużył”, itp.

Celem programu, do osiągnięcia którego ma pośrednio przyczynić się realizacja zadań zaplanowanych w programie, jest ograniczenie skali problemu i skutków przemocy domowej. Cele zawarte w programie odnoszą się do całego systemu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Zakładając, że niniejszy program będzie stanowił wspólny strategiczny plan działań wobec problemu przemocy w rodzinie i będzie realizowany wielopoziomowo przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, oczekuje się, iż przyczyni się on do usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy, ograniczenia zjawiska przemocy i towarzyszących mu innych zjawisk patologicznych oraz poprawy kondycji naszych gminnych rodzin.

 

Na podstawie Zarządzenie nr 87/2011 Burmistrza Recza z dnia 05 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.6 ust. 2 pkt. 4, art. 9a ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r.  Nr 180 poz. 1493 z późn. zm. ) oraz Uchwały nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, oraz szczegółowych zasad jego funkcjonowania.

§ 1

Powołuję Zespół Interdyscyplinarny w składzie:

1. Katarzyna Delegacz – pedagog Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

2. Jolantę Kiłoczko – pracownika socjalnego

3. Mieczysława Młynarczykowskiego – policjanta Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie

4. Janusza Szuberta – Pełnomocnika Burmistrza Recza ds. Patologii Społecznych

5. Danutę Zapadkę – Pielęgniarkę Środowiskową

§ 2

1.    Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uchwalonym dnia 28 kwietnia 2011r. Uchwałą
 Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Reczu zmienionym Uchwałą Nr VII/41/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 25 maja 2011r.

2.    Organizację pracy Zespołu oraz sposób i warunki jego funkcjonowania określone są
w Regulaminie Zespołu Interdyscyplinarnego, który stanowi załącznik do Uchwały
Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

3.    Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

§ 3

Przed przystąpieniem do wykonywania zadań członkowie Zespołu

Interdyscyplinarnego złożą Burmistrzowi Recza oświadczenie, którego treść określona jest      
w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zespół Interdyscyplinarny pracuje na dokumentach według wzoru określonego
w załącznikach Nr: 2,3,4 i 5 do niniejszego zarządzenia

§ 5

Zespół Interdyscyplinarny posługuje się pieczątką o treści

Zespół Interdyscyplinarny

Przy MGOPS w Reczu

Ul. Ratuszowa 7

73 – 210 Recz.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej Reczu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pobierz dokumenty

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Recz na lata 2011 – 2021

UCHWAŁA Nr VI/35/11
RADY MIEJSKIEJ W RECZU
Z dnia 28 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr VII/41/11
RADY MIEJSKIEJ W RECZU
Z dnia 25 maja 2011 r.


Zarządzenie nr 87/2011 Burmistrza Recza z dnia 05 sierpnia 2011 roku

Uchwała  Nr VI/36/11
Rady  Miejskiej  w Reczu
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE


Pliki otworzysz za pomocą programu:
Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Styczeń 2021 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Galeria fotografii nasz kanał TV
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia