• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Piątek 22 stycznia 2021,
imieniny: Anastazji

« strona główna

Statut

UCHWAŁA Nr XVIII/105/12 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 marca 2012 roku ---> Pobierz

UCHWAŁA Nr XXXVII/271/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 marca 2010 r. ---> Pobierz

UCHWAŁA Nr XXXVI/260/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 lutego 2010 r. ---> Pobierz

 

STATUT

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RECZU

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późnymi zmianami)

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004r. z próżnymi zm.),

3. Niniejszego statutu.

 

 

§ 2.  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu ( MGOPS ) jest jednostką organizacyjną Gminy Recz.

Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
 

§ 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Reczu ul. Ratuszowa 7, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie.

 

§ 4. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Recz.

 

§ 5.  Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Recza.

 

 

ROZDZIAŁ II

ZAKRES DZIAŁALNOSCI

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

§ 6. 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest diagnozowanie , ocena i zaspakajanie stwierdzonych potrzeb osób, rodzin i środowisk wymagających pomocy.

2.  MGOPS realizuje własne i zlecone gminne zadania z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:

a)    rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz poddaniu analizie ocenie zjawisk   będących ich źródłem, 

b)    organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej na terenie gminy z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury socjalnej tym: świetlic środowiskowych, punkty wsparcia psychologiczno – terapeutyczno-prawnego, ośrodka wsparcia, klubów wsparcia społecznego, mieszkań chronionych.

c)    przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń,

d)    pobudzaniu społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

e)    prowadzenie fachowej działalności socjalnej (praca socjalna) ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,

f)     wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, przewidzianych do wykonania przez gminę jako zadania własne bądź zlecone na podstawie ustaw i zawartych porozumień,

MGOPS realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz zasadami określonymi przez Radę Miejską w Reczu, natomiast zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez administracje rządową.
MGOPS realizuje zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. ( Dz.U.Nr 228, poz.2255 z póżn.zm).
MGOPS realizuje zadania z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. ( Dz.U.Nr 71, poz.734 z póżn.zm).
MGOPS realizuje zadania z zakresu ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych z dnia 22 kwietnia 2005r. oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005r.Nr 86, poz.732, Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz 1366).
 

§ 7. Ośrodek realizuje zadania w zakresie:

1. zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do których należą:

a)  opracowanie i realizacja gminnej strategii integracji i polityki społecznej

ze  szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób z grup szczególnego ryzyka,

            b) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

      c)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

      d)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

      e)  sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,

       f)  organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

      g)  dożywianie dzieci,

      h)  udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku  zdarzenia losowego

      i)  udzielanie pomocy poprzez prace socjalna i poradnictwo specjalistyczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem,

      j)    kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

      k) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

      l)  opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,

    m)  podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

      n) utrzymywanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków   na wynagrodzenie pracowników,

           r)   inne zadania określone przepisami prawa.

2. zadania własne Gminy o charakterze fakultatywnym, obejmujące:

a)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

b)    podejmowanie innych zadań z zakresu Pomocy Społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

3. zadania zlecone, do których należą w szczególności :

a)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

b)      opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia,

c)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekonomicznej,

d)     organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

e)      inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

 

§ 8. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu  i współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

§ 9. Do współdziałania z Ośrodkiem zobowiązane są osoby i rodziny korzystające z pomocy.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ

 

§ 10. 1. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik, który odpowiada za działalność MGOPS i działa na podstawie upoważnienia Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz.

3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz.

4.Burmistrz Recza udziela Kierownikowi MGOPS upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

 

§ 11. 1.Kierownik MGOPS składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

2. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

3. Kierownik Ośrodka ustala plan zatrudnienia pracowników Ośrodka w oparciu o przyznane limity zatrudnienia i fundusz wynagrodzeń.

4. Kierownik MGOPS odpowiada za właściwą realizacje przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych.

 

 

§ 12. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska:

1)     kierownik – 1 etat

2)     główna księgowa – 1 etat

3)     referent ds. wynagrodzeń i wydatków budżetowych – 1 etat

4)     kasjerka, referent ds. administracyjnych i organizacyjnych – 1 etat

5)     referent ds. dodatków mieszkaniowych – 1 etat

6)     referent ds. świadczeń rodzinnych – 1 etat

7)     referent ds. świadczeń alimentacyjnych – 1 etat

8)     specjalista pracy socjalnej – 4 etaty

9)    pracownik socjalny ( przy projekcie ) – 1 etat

10)  opiekunki środowiskowe – 4 etaty

11)  opiekunka specjalistyczna – 1 etat

12)  kierowca – 1 etat

13)  instruktor terapii zajęciowej –  4 etaty

14)  opiekun świetlicy – 1 etat

15)  konserwator – 1 etat

 

§ 13. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników Ośrodka ustala Kierownik w „Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka”.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

MAJATEK I GOSPODARKA FINANSOWA

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

§ 14. Mienie Ośrodka stanowią składniki majątkowe przekazane przez Gminę w trwały zarząd.

 

§ 15. MGOPS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§  16. Podstawa gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Miejską.

 

§ 17. Działalność MGOPS jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy Recz oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.

 

§ 18. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy. Ośrodek prowadzi własną księgowość w oparciu o zakładowy plan kont.

 

§ 19.Wprowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

 

            § 20. Skarbnik Miejski sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 21. Ośrodek używa pieczątki o brzmieniu:

M I E J S K O - G M I N N Y

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Ratuszowa 7 73-210 Recz

NIP 594-141-33-81, REGON 210513139

tel.(095) 765 6181

 

§ 22. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nadaje Rada Miejska Recza.

 

§ 23. Zmiana postanowień Statutu wymaga podjęcia przez Radę uchwały o jego zmianie.

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Styczeń 2021 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Galeria fotografii nasz kanał TV
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia