• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Piątek 24 maja 2024,
imieniny: Joanny i Zuzanny

« strona główna

data Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu

data 28-05-2014 • Aktualności

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W GIMNAZJUM IM. ADOLFA DŁUGOSZA W RECZU

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)

Dyrektor Gimnazjum im. Adolfa Długosza ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego w wymiarze pełnego etatu (40 godzin)

I.  Wymagania w stosunku do kandydatów określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.)

 

1) Wymagania niezbędne                                                                                                                       

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej  lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,  przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. spełnia jeden z poniższych warunków:
* ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
* jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
* posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
7. cieszy się nieposzlakowana opinią.

2)  wymagania dodatkowe:
1. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;                                   

2. posiadanie wystarczającej wiedzy i umiejętności do prowadzenia księgowości komputeroweji samodzielnej obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości (Płatnik, Vulcan).

II.  Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku;

1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi rachunków szkoły;
3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym jednostki;
4. opracowanie budżetu i sprawozdawczości w tym zakresie, dokonywanie wstępnej kontroli, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;                             
5. dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych,
6.rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę, na umowę zlecenie oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych (PIT-4);
7. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystyki publicznej;
8. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez placówkę, w tym przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych;
9. nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych;
10. bieżąca analiza realizacji budżetu;
11. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisówwewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównegoksięgowego. 

III.  Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny;
2. CV;
3. Uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata;
4. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;                                                                                                           

7. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych;

8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na w/w stanowisku.

IV.  Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Termin: do 18.06.2014 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.
2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:  osobiście w lub listownie do sekretariatu szkoły w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego”. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego).
3. Miejsce: Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu, ul. Ratuszowa 29, 73 – 210 Recz.

V. Inne informacje:
Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje:                                                 

I etap – Kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych;                                                                                                                                         

  Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie                                                                       

    II etap – Kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową powołaną przez dyrektora Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu;

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.  Informacja o wynikach naboru zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

Joanna Urbańska

 

Recz, 28 maja 2014 r.                                                                                                                                                                    

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Maj 2024 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Galeria fotografii nasz kanał TV Zamówienia, przetargi, zapytania ofertowe Narodowy Spis Powszechny Noc Poetów Ukraina Czyste Powietrze
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia